Egzamin Zawodowy 2023/2024

HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO
w Szkole Policealnej Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu
w roku szkolnym 2023/2024

Szanowni Państwo
EGZAMIN ZAWODOWY Formuła 2019
Do egzaminu zawodowego wg podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r:
1. przystępują uczniowie branżowych szkół I stopnia niebędący młodocianymi pracownikami oraz uczniowie
będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w celu przygotowania zawodowego
u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem
2. przystępują uczniowie techników oraz słuchacze branżowych szkół II stopnia i szkół policealnych,
3. mogą przystąpić uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami zatrudnionymi w
celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem
4. mogą przystąpić absolwenci branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, techników
i szkół policealnych
5. mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych
i techników
6. mogą przystąpić osoby, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy
7. mogą przystąpić osoby dorosłe, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy
dorosłych, o których mowa odpowiednio w art. 53c i art. 53d ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265,
z późn. zm.), jeżeli program przyuczenia do pracy uwzględniał wymagania określone w podstawie programowej
kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego lub podstawie programowej kształcenia w zawodach,
8. mogą przystąpić osoby spełniające warunki dopuszczenia do egzaminu eksternistycznego zawodowego

Uwaga. W przypadkach 1) i 2) nieprzystąpienie do egzaminu skutkuje nieotrzymaniem świadectwa ukończenia
danego roku szkolnego lub semestru.

Egzamin zawodowy składa się z dwóch części:
Część pisemna (komputerowo)
oraz
część praktyczna – dokumentacja (arkusz) „d” lub praktyczne wykonanie „w”

 

Komunikat i terminy Egzaminów Zawodowych Sesja Zima 2024 i Lato 2024DO POBRANIA