Matura / SZKOLENIA

SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONA 

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej (co 5 lat)

 

Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji oraz znajomości przepisów prawa związanych
z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Program kursu:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin

Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin

Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin

Razem: 40 godzin

 

Forma i miejsce realizacji kursu:

Kurs dzienny (wieczorowo) od poniedziałku do piątku

Kurs zaoczny (weekendowo) sobota, niedziela

Miejsce realizacji: Szkoła Policealna Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

Termin kursu:

czerwiec 2023 roku

Trwa rekrutacja.

Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisy na kurs:

Kontakt ze szkołą – codziennie pod numerem telefonu: +48 663 846 177 lub email: sznupelek@wp.pl

MATURA 2023 – FORMUŁA 2015

 

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU MATURALNEGO 2023

Osoby, które zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego zobowiązane są do złożenia deklaracji do sekretariatu szkoły do 30 września 2022 r. Uzupełnienie dokumentacji i ostateczne naniesienie zmian w deklaracji  do 7 lutego 2023 r.

Za powtórne przystąpienie do egzaminu maturalnego należy wnieść opłatę administracyjną w wysokości 150 zł w terminie do 31 marca 2023 r.
Płatność  przelewem na konto szkoły LO SOP w Poznaniu:

Santander Bank Polska SA
Numer konta:
62 1090 1476 0000 0001 2949 7959

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie  do 31 marca 2023 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. 2022 r., poz. 2230) i § 56 rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022 r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz.U. 2022 poz. 1644) – egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

1) absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub tego samego przedmiotu dodatkowego,

2) absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.

Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł i należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 marca, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2023 r.

UWAGA:
Niewniesienie opłaty w terminie od 1 stycznia do 7 marca 2023 r. będzie skutkować brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu w tym roku szkolnym.

 TERMINARZ MATUR 2023 – FORMUŁA 2015

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych – Zaoczne

Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

EGZAMIN MATURALNY – PISEMNY:

 • język polski poziom podstawowy         04.05.2023  godz. 09.00
 • język angielski poziom podstawowy    05.05.2023   godz. 09.00
 • matematyka poziom podstawowy        08.05.2023   godz. 09.00
 • biologia poziom rozszerzony                11.05.2023    godz. 09.00
 • geografia poziom rozszerzony              16.05.2023    godz.09.00

EGZAMIN MATURALNY – USTNY:

 • język angielski    19.05.2023   godz. 16.00 
 • język polski         20.05.2023   godz. 10.00 

 

Logo oraz przejście na stronę główną Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Egzamin maturalny w Formule 2015 – CKE

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP 

W ramach Naszej Szkoły Policealnej, organizujemy  Szkolenie w formie samokształcenia kierowanego na temat:

 • METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO  Z   ZAKRESU BHP
 • KOORDYNACJA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW
 • PRZEGLĄDY PPOŻ
 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY 
 • PODSTAWOWE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE
 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP KOSMETYCZEK, PRACOWNIKÓW SALONÓW KOSMETYCZNYCH I SPA

Szkolenia adresowane są do słuchaczy, którzy ukończyli naszą  szkołę Policealną SOP w Poznaniu.

Szkolenia są  podsumowaniem wiedzy zdobytej na kierunku BHP, TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH jak również uzyskanie dodatkowych umiejętności w  ramach przeprowadzania szkoleń BHP  i ochrony przeciwpożarowej  i pierwszej pomocy.

Szkolenia  potwierdzone są wydanym Zaświadczeniem ukończenia  Szkolenia.

Zdobądź odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz zapewnij sobie zawsze aktualne informacje!

Dowiedz się więcej: 663 846 177     email: sznupelek@wp.pl