KURSY/SZKOLENIA

 

 
SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONA 

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej (co 5 lat)

 

 

 

Informacje ogólne:

Zgodnie z art. 38b. Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia „Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej ma obowiązek, co 5 lat przejść szkolenie lub kurs w zakresie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 8, oraz przedstawić właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji, zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub kursu”.

Kurs doskonalący umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej obejmuje doskonalenie umiejętności teoretycznych i praktycznych w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencji oraz znajomości przepisów prawa związanych
z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.

Program kursu:

Przedstawienie aktualnego stanu prawnego – 4 godziny

Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – 8 godzin

Wyszkolenie strzeleckie – 12 godzin

Samoobrona i techniki interwencyjne – 16 godzin

Razem: 40 godzin

 

Forma i miejsce realizacji kursu:

Kurs dzienny (wieczorowo) od poniedziałku do piątku

Kurs zaoczny (weekendowo) sobota, niedziela

Miejsce realizacji: Szkoła Policealna Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

Termin kursu:

MAJ 2024 roku

Trwa rekrutacja.

Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

Zapisy na kurs:

Kontakt ze szkołą – codziennie pod numerem telefonu: +48 663 846 177 lub email: sznupelek@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy po pobrania : Formularz-zgloszeniowy KDO

 

SZKOLENIA Z ZAKRESU BHP 

SZKOLENIE OKRESOWE BHP PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP
I OSÓB WYKONUJĄCYCH ZADANIA TEJ SŁUŻBY

 

 

Szkolenie dla służby BHP, obowiązek pracowników tej służby, którzy powinni dokładać wszelkiej staranności by zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 1. przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. umiejętności analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
 3. organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program kursu:

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
 2. Problemy ergonomii w kształtowaniu warunków pracy
 3. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:
 4. Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy
 5. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym:
 6. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (z uwzględnieniem programów komputerowych)
 7. Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i związana z nimi profilaktyka
 8. Nowoczesne metody pracy służby bhp
 9. Nowoczesne metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 11. Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego

Razem: 32 godziny

Termin kursu:

MAJ 2024 roku

Trwa rekrutacja.

Termin zostanie ustalony w momencie zgłoszenia się odpowiedniej liczby uczestników.

Forma i miejsce realizacji kursu:

Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego

Miejsce realizacji: Szkoła Policealna Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu

Zapisy na kurs:

Kontakt ze szkołą – codziennie pod numerem telefonu: +48 663 846 177 , email: sznupelek@wp.pl

Formularz zgłoszeniowy po pobrania : Formularz-zgloszeniowy BHP

Prowadzimy również szkolenia:

 • METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO  Z   ZAKRESU BHP
 • KOORDYNACJA SYSTEMU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ I EWAKUACJI PRACOWNIKÓW
 • PRZEGLĄDY PPOŻ
 • PODSTAWOWE ZABIEGI RATUJĄCE ŻYCIE
 • SZKOLENIE OKRESOWE BHP KOSMETYCZEK, PRACOWNIKÓW SALONÓW KOSMETYCZNYCH I SPA

Szkolenia  potwierdzone są wydanym Zaświadczeniem ukończenia  Szkolenia.

SZKOLENIA 

W ramach Naszej Szkoły Policealnej, organizujemy  Szkolenia w formie samokształcenia kierowanego na temat:

Profesjonalna opiekunka z podstawami surdopedagogiki i pierwszej pomocy

Szkolenie ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym zakresie oraz daje podstawy i przygotowuje do pełnienia roli opiekunki dziecięcej.

Szkolenie zawiera moduł poświęcony zagadnieniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Celem szkolenia jest poznanie podstaw opieki nad dzieckiem, zaleceń dietetycznych dla dzieci, pedagogiki czasu wolnego, gier i zabaw z metodyką oraz podstaw pedagogiki kultury z metodyką, jak również zdobycie wiedzy z zakresu podstaw surdopedagogiki.

Profesjonalny opiekun z podstawami surdopedagogiki i pierwszej pomocy

Szkolenie ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym zakresie oraz daje podstawy i przygotowuje do pełnienia roli opiekuna osoby chorej niesamodzielnej.

Szkolenie zawiera moduł poświęcony zagadnieniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Celem szkolenia jest poznanie podstaw opieki nad osobą chorą niesamodzielną, zaleceń dietetycznych dla seniorów, pedagogiki czasu wolnego, gier i zabaw z metodyką oraz podstaw pedagogiki kultury z metodyką, jak również zdobycie wiedzy z zakresu podstaw surdopedagogiki.

Szkolenia  potwierdzone są wydanym Zaświadczeniem ukończenia  Szkolenia.

Zdobądź odpowiednią wiedzę, kompetencje oraz zapewnij sobie zawsze aktualne informacje!

 

Dowiedz się więcej: 663 846 177     email: sznupelek@wp.pl