Historia Stowarzyszenia

 

Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu

23 kwietnia 2024 roku  dziesiąta rocznica powstania

Dnia 23 kwietnia 2014 roku Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

               Krajowy Rejestr Sądowy KRS-odpis_aktualny.

W 2014 roku Panowie mgr Błażej CZAJKA, mgr Tadeusz NIEZBORAŁA i dr Zenon MROZIŃSKI jako ówcześni członkowie Stowarzyszenia,  musieli podjąć bardzo ważną decyzję, z uwagi na to, że Ogólnopolskie Stowarzyszenie Oświatowców Polskich z siedzibą w Warszawie podjęło, decyzję o likwidacji i rozwiązaniu Stowarzyszenia ze wszystkimi Oddziałami, na terenie całego kraju. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia skupionymi w poznańskim oddziale, podjęli decyzję o kontynuacji celów i założeń Stowarzyszenia Oświatowców Polskich, które przyświecały im w działalności oddziału poznańskiego.
Doszło do przemianowania Stowarzyszenia Oświatowców Polskich na STOWARZYSZENIE OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU. Powołano nowy Zarząd Stowarzyszenia na czele którego stanął  Prezes mgr Błażej CZAJKA. Pod koniec roku 2014 roku w wyniku rezygnacji I Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu mgr  Tadeusz NIEZBORAŁA. Na Wiceprezesa Zarządu powołano dr Zenona MROZIŃSKIEGO. Działania wspomnianych Prezesów Zarządu i wszystkich członków Stowarzyszenia, przyczyniło się do przejęcia i pozostawienia pod strukturą organizacyjną Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu, dwóch szkół: Policealnego Studium Kosmetycznego utworzonego w 1989 roku, jak również Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – Zaocznego utworzonego od roku szkolnego 2006/2007.
Jak można zauważyć, cele którymi kierowało się i nadal kieruje Stowarzyszenie Oświatowców Polskich w Poznaniu,  w momencie przemianowania jak i obecnie były i są ważne oraz nadal pozostają aktualne. Są nimi: tworzenie warunków do zacieśniania więzi i wspólnoty zawodowej pracowników oraz działaczy oświaty i kultury, podejmowanie działań edukacyjnych i oświatowych, zgodnych z zapotrzebowaniem społecznym i kierunkiem rozwoju oświaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych, obrona praw, godności i interesów członków stowarzyszenia, współpraca z organami rządowymi i samorządu terytorialnego, organizacjami gospodarczymi i społecznymi w zakresie doskonalenia edukacji narodowej.
Dnia 04 czerwca 2019 roku na Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu został powołany mgr Paweł ANDRZEJEWSKI.  W ramach działalności nowego Prezesa i Zarządu Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu szkoły SOP rozwinęły swoją ofertę edukacyjną. W roku szkolnym 2019/2020 uruchomiono w ramach szkoły policealnej kierunki: Technik Bezpieczeństwa i higieny pracy, Technik usług pocztowo finansowych, Opiekunka dziecięca, Opiekun w DPS. W roku szkolnym 2022/2023 zostają uruchomiane kolejne dwa nowe kierunki: Technik Administracji i Technik ochrony  fizycznej osób i mienia. W szkole organizowane są również różnorakie szkolenia z zakresu Kosmetologii oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.
W dniu 01 lutego 2023 r. w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu.
Członkowie Stowarzyszenia w ramach swoich uprawnień statutowych dokonali zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności z lat 2019 – 2023 i wyboru Zarządu, Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.
Prezesem Zarządu Stowarzyszenia na lata 2023 – 2027 ponowie został wybrany mgr Paweł ANDRZEJEWSKI. Na Wiceprezesa Zarządu został powołany mgr Maciej CHICIAK, na członka Zarządu powołana została mgr Anna SANIGÓRSKA.

 

 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO
dla Członków Stowarzyszenia

Informujemy, że:
Podstawa prawna przetwarzania danych została określona w art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), i), j) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.Administratorem Pani/a danych osobowych jest Prezes Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
w Poznaniu ul. Bosa 9, tel: +48 663846177, adres e-mail: sznupelek@wp.pl Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych.
2. Dane osobowe i zdjęcia zbierane są w celach informacyjnych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych w siedzibie Stowarzyszenia oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego po 25 maja 2018 r. – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4a. Wyrażenie zgody na przechowywanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów statutowych STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia.
4b. Wyrażenie zgody na przechowywanie i publikowanie zdjęć grupowych (3 osoby i więcej) jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody, Pani/Pan zobowiązuje się zadbać o to, aby nie uczestniczyć w sesjach fotograficznych podczas trwania imprez i spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Jedynym wyjątkiem jest podanie informacji: imię, nazwisko, miejscowość zamieszkania, wzrost dla mediów. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Odbiorcami danych osobowych są: upoważnieni przez Administratora danych członkowie Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu oraz Zarząd Stowarzyszenia
9. Dane osobowe będą przechowywane do złożenia pisemnej informacji o „zapomnieniu” zgodnie
z Artykułem 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które to ustanawia prawo do usunięcia danych, znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”

                                                                           PREZES ZARZĄDU
                                                                                 Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu
                                                                                /~/ mgr Paweł Andrzejewski

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA OŚWIATOWCÓW POLSKICH W POZNANIU  ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY