RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie unijne rozporządzenie dotyczące ochrony danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako ,,RODO”).
W związku z powyższym informujemy, że:
Administrator danych osobowych to: Stowarzyszenie Oświatowców Polskich
w Poznaniu ul. Bosa 9 w Poznaniu. Osobą administrującą w imieniu podmiotu jest: dyrektor szkoły.
1. Państwa dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań dydaktycznych oraz obsługi procesu dydaktycznego i organizacyjno-finansowego szkoły.
2. Państwa dane są przetwarzane na podstawie przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz Państwa zgody.
3. Państwa dane mogą być przekazywane instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
4. Dane Państwa będą przechowywane przez czas trwania nauki /zatrudnienia w szkole a po tym czasie przez okres niezbędny jak również okres archiwizacji.
5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz wniesienia sprzeciwu do dalszego przetwarzania.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia
7. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do realizacji celu, jakim jest uczestniczenie w procesie kształcenia. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia
w procesie kształcenia.
8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 

                                                                                                                                               PREZES ZARZĄDU
                                                                                                                            Stowarzyszenia Oświatowców Polskich
                                                                                                                                                     w Poznaniu
                                                                                                                                       /-/ mgr Paweł Andrzejewski