Program nauczania/Terminarz zjazdów

 

TERMINARZ ZJAZDÓW:
  • TERMINARZ (TERMINARZ ZJAZDÓW NA CAŁY ROK SZKOLNY 2021/2022 R.    – DO POBRANIA

 

Szkolny plan nauczania

Trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych FORMA ZAOCZNA

Podbudowa: gimnazjum, 8 – letnia szkoła podstawowa starego typu lub Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia,geografia

L.p.

Przedmiot nauczania

Liczba
godzin

sem.
I

sem.
II

sem.
III

sem.
IV

sem.
V

sem.
VI

razem
tyg.
w 3-let.
cyklu nauczania
1
Język polski
30
30
30
30
30
30

180

2
Język
obcy
20
20
20
15
15
15

105

3
Historia

16

20

36

4
Wiedza
o społeczeństwie
8
7
15
5
Matematyka
20
20
20
20
20
25
125
6
Fizyka
i astronomia
10
10
20
7
Chemia
8
7
15
8
Biologia
10
8
35
40
40
10
143
9
Geografia
10
10
35
40
40
10
145
10
Podstawy
przedsiębiorczości
10
10
20
11 Informatyka 10 10
20
12 Historia
i społeczeństwo (przedmiot uzupełniający)
12 12 12 36
RAZEM
GODZIN ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH
152 152 152
157
157
90
860

 

 

Dla 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych – zaocznego Stowarzyszenia Oświatowców Polskich w Poznaniu zgodna z rozporządzeniem MEN z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. poz. 639 z 2019).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, geografia.

Załącznik 16. [RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA W FORMIE ZAOCZNEJ]

Załącznik nr 16

 

 

1.Na przedmioty w zakresie rozszerzonym (dodatkowo, poza wymiarem godzin określonym dla przedmiotów w zakresie podstawowym) wymienione w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w czteroletnim okresie nauczania, należy przeznaczyć:

1) w przypadku języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, historii muzyki, historii sztuki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz filozofii – po 108 godzin;

2) w przypadku języka obcego nowożytnego, historii, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki oraz informatyki – po 72 godziny.

  1. Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i opinii słuchaczy, uwzględniając zainteresowania słuchaczy oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe liceum, ustala przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym, spośród których słuchacz wybiera 2 przedmioty.
  2. Przedmioty w zakresie rozszerzonym mogą być realizowane w każdym semestrze.
  3. Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym: historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna oraz filozofia może rozpocząć się w klasie I, II lub III.
  4. Dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, po zasięgnięciu opinii słuchaczy oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej), w którym wymiar godzin przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym jest niższy niż 180:

1) może zwiększyć liczbę godzin przeznaczonych na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym
lub

2) może przydzielić godziny na realizowanie przedmiotów uzupełniających, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych przedmiotów został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania. Wymiar godzin w czteroletnim okresie nauczania dla przedmiotu uzupełniającego wynosi co najmniej 36 godzin. Przedmioty uzupełniające ustala dyrektor liceum ogólnokształcącego dla dorosłych po zasięgnięciu opinii słuchaczy danego oddziału (grupy oddziałowej, międzyoddziałowej lub międzyszkolnej).